ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปี 2564 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2564 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จากสภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธารทิพย์ ดำยศ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2564,13:50  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2564 รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธารทิพย์ ดำยศ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2564,13:49  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2564 รางวัลระดับดีเด่น การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธารทิพย์ ดำยศ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2564,13:48  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2560 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพร ศฤงคาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2564,13:41  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2559 รับเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพร ศฤงคาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2564,13:40  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2559 รับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพร ศฤงคาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2564,12:12  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสลำลองหรือผังงาน รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางนรารัตน์ ณพัทลุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2564,00:40  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทรพร ชูจิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,11:50  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนการแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทรพร ชูจิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,11:40  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2562 รางวัลเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีที่ 9
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธารทิพย์ ดำยศ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2563,11:05  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..