คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยงค์ วรพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางเต็มดวง นิลนิรสกุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ฉีดอิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล เลิศวงศ์ไชย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติพล ภู่วัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระพิทยา อติเมโธ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระสิทธิชัย ธีรว์โส
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญชัย พิพัฒนมงคลไชย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ รักชาติ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ จิตชา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรศักดิ์ บัวแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางขวัญตา หล้าบ้านหลวง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ นาครอด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพร ศฤงคาร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ