คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยงค์ วรพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ จิตชา
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางขวัญตา หล้าบ้านหลวง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ฉีดอิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายนภดล เลิศวงศ์ไชย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติพล ภู่วัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาอภินันท์ ตปสีโล
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายลมูล บรรเทิงจิตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายชิติสรรค์ จิรสัตยาวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.ชูชาติ นุชชาวนา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพรหมเมศ ประดิษฐ์สาร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ รักชาติ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพอเจตน์ ตันธนกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ นาครอด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพร ศฤงคาร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ