กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกาญจนา สัมภวมานะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0865936922
อีเมล์ : kanjana6922.kk@gmail.com

นางรุ่งทิพย์ เรืองรัตน์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0817375761
อีเมล์ : rungtip.kru@gmail.com

นายชวิน มณีนูน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : mr.chawin@hotmail.com

นางสาวสาวิตรี ภูมิระเบียบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวบุญญานี ใหญ่ยงค์

นางสาวสิริพร ทองคำ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0820795675
อีเมล์ : tangkwathongkam1995@gmail.com