กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกาญจนา สัมภวมานะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรุ่งทิพย์ เรืองรัตน์
ครู คศ.2

นายชวิน มณีนูน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสาวิตรี ภูมิระเบียบ
ครู คศ.1

นางสาวบุญญานี ใหญ่ยงค์