กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนรารัตน์ ณพัทลุง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกาญจนา ด้วงมาก
ครูผู้ช่วย