กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนรารัตน์ ณพัทลุง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกาญจนา ด้วงมาก
ครูผู้ช่วย