กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนรารัตน์ ณพัทลุง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกาญจนา ด้วงมาก
ครูผู้ช่วย