กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอนันต์ ฉีดอิ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุกรี ศรีจรัส
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0945982380
อีเมล์ : peace_dove_king@hotmail.com