กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางลักขณา ภู่ผกาพันธุ์พงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดวงแข สุขเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพรรณา ศรีแตงอ่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1