กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางลักขณา ภู่ผกาพันธุ์พงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางดวงแข สุขเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0897300194
อีเมล์ : duangkhae2011@hotmail.com

นางสาวพรรณา ศรีแตงอ่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฟารีซา เปาะเลาะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายสมนึก สุวรรณนิมิตร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 087-380-6354
อีเมล์ : Krusomnuk2524@gmail.com