กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเชิงชาย ชูช่วง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัลปา รักศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอุมาพร เพชรแท้
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3