กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเชิงชาย ชูช่วง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางกัลปา รักศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : nasan0950946514@gmail.com

นางสาวอุมาพร เพชรแท้
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ : nuimeesit@hotmail.com