กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวันชัย ศรีนวลใย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางพวงแก้ว พุทธชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0874727890
อีเมล์ : Poungkheaw_9944@.hom

นางจุฑามาศ สีแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0848483969
อีเมล์ : jutamardyaodam@gmail.com

นางสาวกุลกาญจน์ จิตราภิรมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : kullakan2555@hotmail.com

นายกฤษฎา ทองชุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรสา ทัยศรี
ครู คศ.1