กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกมล นุ้ยลำพูน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอำพันธ์ มั่นหมาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางขนิษฐา ศิวะศิลป์ชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางภาสิรีย์ ช้องทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางนิตยา โพธิ์โพ้น
ครู คศ.3

นางสาวกิตติยา นุ่มทิพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางดวงพร ทิมฤกษ์
ครู คศ.3

นางสาวชลธิชา พรหมกำเหนิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวภาวสุทธิ์ เจียมทวีบุญ
ครู คศ.2