กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกมล นุ้ยลำพูน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0657696992
อีเมล์ : kamolnuilumpoontoom@gmail.com

นางอำพันธ์ มั่นหมาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางภาสิรีย์ ช้องทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 082-4234275

นางนิตยา โพธิ์โพ้น
ครู คศ.3

นางดวงพร ทิมฤกษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสาวชลธิชา พรหมกำเหนิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 061-2341598
อีเมล์ : kruam.nasan@gmail.com

นางสาวภาวสุทธิ์ เจียมทวีบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 089-6495811