ปฐมวัย

นางสาวพิมณัดฎา คงภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางกรองจิตร์ มติธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางปราณี มานพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวหทัยชนก จันทร์ทิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางวิจาริณี ทิพย์โท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวกาญจนา รุยันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวพรพรรณ กาฬรัตน์
ครูอัตราจ้าง