คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวพิมณัดฎา คงภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางกรองจิตร์ มติธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวหทัยชนก จันทร์ทิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
อีเมล์ : new_body_spt@hotmail.com

นางวิจาริณี ทิพย์โท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 084-8397386
อีเมล์ : wicharinee7386@gmail.com

นางสาวกาญจนา รุยันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0842692129

นางสาวภัทรพร ชูจิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
อีเมล์ : Hisojib_@hotmail.com