บุคลากรทางการศึกษาอื่น

นางสาวศุภกาญจน์ บัวสงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุวลักษณ์ ทุมพร
นักการภารโรง

นางสาวอังคณา นาคแป้น
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ