ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพร ศฤงคาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธารทิพย์ ดำยศ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน