ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพร ศฤงคาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :