E-Service

เว็บไซต์ (Web site) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3   https://www.surat3.go.th/
My office สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  https://myoffice2563.surat3.go.th/
SMART-OBEC   http://smart.obec.go.th/
SURAT3 Meetting  https://www.surat3.go.th/meetting.php
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) DMC  https://portal.bopp-obec.info/obec63/
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec  https://bobec.bopp-obec.info/
กลุ่มอำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  https://www.surat3.go.th/groups/?groups=1
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 https://www.surat3.go.th/groups/?groups=2
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  https://www.surat3.go.th/groups/?groups=3
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  https://www.surat3.go.th/groups/?groups=4
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สฎ.3 https://www.surat3.go.th/groups/?groups=5
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สฎ.3  https://www.surat3.go.th/groups/?groups=6
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สฎ.3  https://www.surat3.go.th/groups/?groups=7
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร สพป.สฎ.3  https://www.surat3.go.th/groups/?groups=8
ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  https://www.surat3.go.th/information.php
ดาวน์โหลดเอกสาร  https://www.surat3.go.th/download.php