ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนนาสาร      https://forms.gle/irHoXcTafDSxSVy97
แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 2  https://forms.gle/nzt5LCb72g4eB6XL9 
แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการเข้าใช้งาน "ห้องเรียนออนไลน์ครูตั๊ก"  https://forms.gle/Nij2SP5LUBCBBsw39