รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานกิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 579.57 KB
Adobe Acrobat Document รายงานกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.49 KB
Adobe Acrobat Document รายงานกิจกรรมวันวานที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 310.24 KB
Adobe Acrobat Document รายงานกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288.8 KB
Adobe Acrobat Document รายงานกิจกรรมจ้างครูอัตราจ้างระดับการศึกษาปฐมวัย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.78 KB