แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2565  https://drive.google.com/file/d/13nnLqgRFewZywjlfZ7zV9pTBkbfTc_gd/view?usp=sharing