ภาพกิจกรรม
การนิเทศ และติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ (NT) ป.3
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  นายวุฒิพร ศฤงคาร (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้มอบหมายให้ น.ส.ธารทิพย์  ดำยศ (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) และ นายชวิน  มณีนูน (หัวหน้างานวิชาการ) ดำเนินการนิเทศ และติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบวัดความสามารถพื้นฐานระดับชาติ ด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้สอน และนักเรียนเน้นย้ำเทคนิค วิธีการวิเคราะห์แนวข้อสอบ อีกทั้งแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เป็นอย่างดี

โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,13:54   อ่าน 108 ครั้ง