กลยุทธ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  สู่ศักยภาพพลโลกตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นครูมืออาชีพ
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และน้อมนำหลักปรัชญา
    เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา