ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  กรกฎาคม  2563

โรงเรียนนาสาร  อำเภอบ้านนาสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 1

2

25

18

43

อนุบาลปีที่ 2

2

30

26

56

อนุบาลปีที่ 3

2

40

27

67

รวมอนุบาล

6

95

71

166

ประถมศึกษาปีที่ 1

3

49

54

103

ประถมศึกษาปีที่ 2

2

40

46

86

ประถมศึกษาปีที่ 3

3

47

45

92

ประถมศึกษาปีที่ 4

2

39

50

89

ประถมศึกษาปีที่ 5

3

57

41

98

ประถมศึกษาปีที่ 6

3

61

44

105

รวมประถมศึกษา

16

293

280

573

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3

50

45

95

มัธยมศึกษาปีที่ 2

2

34

49

83

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2

38

33

71

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

7

122

127

249

รวมทั้งหมด

29

510

478

988