ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2558

โรงเรียนนาสาร  อำเภอบ้านนาสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 1

1

18

20

38

อนุบาลปีที่ 2

2

23

20

43

รวมอนุบาล

3

41

40

81

ประถมศึกษาปีที่ 1

2

43

31

74

ประถมศึกษาปีที่ 2

2

39

26

65

ประถมศึกษาปีที่ 3

2

26

33

59

ประถมศึกษาปีที่ 4

2

41

40

81

ประถมศึกษาปีที่ 5

2

33

35

68

ประถมศึกษาปีที่ 6

2

35

34

69

รวมประถมศึกษา

12

217

199

416

มัธยมศึกษาปีที่ 1

2

55

28

83

มัธยมศึกษาปีที่ 2

2

30

39

69

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1

19

13

32

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

5

104

80

184

รวมทั้งหมด

20

362

319

681