พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

      1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดำรงชีวิตตามวิถีไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ ทันสมัย อย่างต่อเนื่องสู่สากล
      3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
      4. ยกระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์

      1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้มาตรฐานสากล
      2. ผู้เรียนดำรงชีวิตตามวิถีไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
      3. โรงเรียนมีหลักสูตรกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และค่านิยมอันพึงประสงค์เต็มศักยภาพ
      4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมืออาชีพ
      5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
      6. โรงเรียนมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งองค์กร
กลยุทธ์
กลยุทธ์     

     1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยี
     2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     3. พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
     4. ยกระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง