พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา
    มีความพร้อมสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล
3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  รักความเป็นไทย  มีความเป็นเอกลักษณ์
    และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะชีวิต และ
    มีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
    และเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยนำวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน
5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เสริมทักษะและศักยภาพ  เป็นครูมืออาชีพ
    สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
6. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และสื่อ
    ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสูองคกรคุณภาพที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และน้อมนำหลัก
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม โดยมีภาคีเครือข่าย
    ร่วมพัฒนา
  8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและยั่งยืน

 
เป้าประสงค์

1.  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญามีความพร้อมสู่การเรียน
     ในระดับที่สูงขึ้น
2.  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  พร้อมสู่ศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล
3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์   รักความเป็นไทยมีความเป็นเอกลักษณ์
     และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะชีวิต
     และมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
4.  โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษ
     ที่ 21 และเทียบเคียงมาตรฐานสากลมุ่งเน้นวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน
5.  ครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนรู้
     อย่างมืออาชีพ มีขวัญกำลังใจในการทำงาน
6.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และสื่อระบบเทคโนโลยี
     ที่ทันสมัย
7.  โรงเรียนมีระบบบริการจัดการที่ดี ผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
8.  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     (Stakeholder)