วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
          โรงเรียนนาสาร เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากลมุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ และเทคโนโลยีควบคู่คุณธรรมตามวิถีไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง