วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์
          “ เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ  และเทคโนโลยี  ควบคู่คุณธรรมตามวิถีไทย 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”


อัตลักษณ์
"ยิ้มง่าย  ไหว้สวย"
เอกลักษณ์
"ดำรงชีวิตตามวิถีพุทธ"