สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนนาสาร
ตัวย่อโรงเรียนนาสาร (นส)
อยู่ใต้ฐานพระบรมธาตุไชยา
(เครื่องหมายจังหวัดสุราษฎร์ธานี)